Новини

Наско Скатов изкачи първенеца на Австралия и Океания.

We have 4 guests and no members online

 

 

У С Т А В 

На ПЛАНИНСКИ КЛУБ „ЧОМОЛУНГМА”- Сливен

І. СЪЩНОСТ И ПРИНЦИПИ           

         1. ПЛАНИНСКИ КЛУБ „ЧОМОЛУНГМА”- Сливен е доброволно сдружение, насочено към развитие и популяризиране на спорта и усъвършенстване на физическите и интелектуалните възможности на личността, чрез развитие на спорта на територията на общ. Сливен

            ПЛАНИНСКИ КЛУБ „ЧОМОЛУНГМА”- Сливен е юридическо лице с нестопанска цел и се регистрира и функционира при спазване на изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за физическото възпитание и спорта и този Устав. 

            2. ПЛАНИНСКИ КЛУБ „ЧОМОЛУНГМА”- Сливен се самоопределя като организация за осъществяване на общественополезна дейност, като определянето за осъществяване на общественополезна дейност е неотменяемо след вписването на това обстоятелство в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел и не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза..

        3. ПЛАНИНСКИ КЛУБ „ЧОМОЛУНГМА”-  Сливен определя:

- Вида на обществена полезна дейност и разходва  имуществото си за: развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, спорта, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура; подпомагането на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи;  подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация; защитата на човешките права или на околната среда; други цели, определени със закон.

- Принципите в дейността на сдружението са: укрепване и доказване достойнствата на отделната личност, чрез развитието и утвърждаването на спорта на територията на общ. Сливен и страната.

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, СРОК:

4./1/. Наименованието на сдружението е ПЛАНИНСКИ КЛУБ „ЧОМОЛУНГМА”- Сливен

 /2/. Наименованието на клуба може да се изписва и съкратено ПК „ЧОМОЛУНГМА”- Сливен         

/3/. Седалището и адресът на управление на сдружението е гр. Сливен бул. „ Хаджи Димитър” 33-А

5. Дружеството е учредено безсрочно.

    ІІІ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Цели на ПЛАНИНСКИ КЛУБ  „ЧОМОЛУНГМА” СЛИВЕН:

 1.Клубът ще осъществява дейност на спортен клуб в обществена полза, в съответствие с разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта, за развитието и практикуването на  спортове и дейности свързани с планината или на открито сред природата.

2. Да насърчава развитието и съдейства за популяризирането на следните спортове: туризъм; планинарство; алпинизъм; катерене; каньонинг; шосейно колоездене; планинско колоездене; планинско бягане; ориентиране; кану-каяк; рафтинг; йога; ски; бейс-джъмп; парапланер;  бънджи и суинг скокове; Спортове свързани със кайтове - кайтбординг, сноукайтинг, кайт бъги, стънт кайт и др. спортове ползващи подемната и теглителната сила на вятъра;

3.Подготовката и повишаване квалификацията на индивидуалните членове на клуба и други лица по изброените в точка 2 спортове и дейности;

4. Популяризиране на дейността на клуба сред деца, ученици и младежи за  запознаване с планината и природо-съобразния начин на живот, както и опазването на природата и околната среда;

5.Изучаване на културата на хранене и здравословен начин на живот;

6.Осъществяване на контакт с други национални и международни организации със сходни цели и дейност;

7.Организира и провежда различни спортно-състезателни прояви, подпомага участието на своите членове в национални и международни спортни прояви;

8. Извършваните от и в клуба дейности, не могат да служат за преследване и постигане на политически и религиозни цели.

 

ІV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

9. ПЛАНИНСКИ КЛУБ  „ЧОМОЛУНГМА” СЛИВЕН: Сливен на основание чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, ще извършва допълнителна стопанска дейност, която е свързана с целите и предмета на основната дейност на сдружението вписани в т.6 и т.7 от този Устав, която ще се изразява в следното:

- Клубът организира и осъществява обучение на своите членове, както и на други лица по горе изброените спортове и дейности; предоставя услуги за организиране и провеждане от други организации на спортни прояви.

Приходите от дейностите се използват за постигане целите на Клуба. 

-Организиране на курсове по спортовете в т.2, както и мероприятия на открито сред природата;

- Извършване на други допълнителни дейности, подпомагащи изпълнението на основните цели на клуба,

10. Приходите от стопанската дейност на клуба, могат да бъдат използвани единствено за постигане на определените с този Устав цели.

11. Клубът не разпределя печалба от приходите свързани със стопанската му и друга дейност.

12. При извършване на стопанската си дейност ПЛАНИНСКИ КЛУБ „ЧОМОЛУНГМА”- Сливен се подчинява на условията и реда на ТЗ и др. нормативни актове в страната, регулиращи съответния вид спортна дейност.

13. Годишният финансов отчети на ПЛАНИНСКИ КЛУБ „ЧОМОЛУНГМА”-  Сливен на основание чл. 39, арл.3 от ЗЮЛНЦ подлежи на независим финансов одит при условията на чл. 38, ал. 2 от Закона за счетоводството .

 

V. ЧЛЕНСТВО

13. Членовете на сдружението могат да бъдат български и чуждестранни юридически лица и дееспособни физически лица.

14. Член на клуба може да бъде всяко дееспособно физическо лице навършило 18 години, което приема целите на сдружението.

    Членът на клуба не може да използва членството си за каквито и да било лични, политически и други стремежи, както и за свое или на другиго облагодетелстване.

15.Приемане на нови членове:

     /1/. Нови членове на клуба се приемат с решение на управителния съвет /УС/ въз основа на писмена молба на лицето желаещо да стане член на сдружението. Решението на управителния съвет по този текст се взема с обикновено мнозинство.

    /2/ молбата по предходния текст се разглежда на първото заседание на УС след постъпването й. По изключение, тя може да се разглежда и на второто заседание на УС, ако първото се е състояло преди да са изтекли 14 дни от постъпване на молбата.

    /3/. Решението на УС за приемане на нов член не подлежи на утвърждаване от Общото събрание.

    /4/. При положение, че УС откаже приемането за член на подалият молба, отказът може да се обжалва пред ОС. Обжалването може да бъде извършено в четиринадесет дневен срок от датата, на която кандидатът получи писмено уведомление за направения отказ. Ако отказът бъде отменен, кандидатът се смята приет от деня на решението на ОС.

   /5/. Когато срокът по чл. 4 бъде пропуснат или отказът е потвърден от ОС на сдружението, нова молба за членуване може да се подаде най- рано след една година от датата на отказа.

   /6/.Официалното приемане на члена на сдружението става, след като кандидатът е заплатил такса за приемане и членски внос.  

16. Членството се прекратява:

-с едностранно волеизявление до сдружението;

-със смъртта или поставяне под пълно запрещение;

-с изключване,

-с прекратяване на сдружението

-при отпадане

17. Всеки член на сдружението може да подаде оставка и прекратяването на членството му е в сила от деня на решението на УС за нейното приемане. Решението за приемане на оставката е задължително и може да бъде отсрочено само до изплащане на всички задължения от страна на депозиралия оставката , както и до връщане от него на предадените му вещи, други обозначения на клуба и организацията- тяхна собственост.

18./1/Изключването на член на клуба може да стане с решение на УС  когато член на клуба демонстрира поведение, което прави по- нататъшното му членство несъвместимо с целите и принципите на Дружеството. В този случай предложението за изключване следва да бъде оформено писмено и да бъде мотивирано.

    /2/. Прекратяването на членство поради отпадане възниква в случаите, когато член на клуба не заплаща дължимите имуществени вноски или системно не участва в дейността и работите на клуба. Прекратяването на членство поради отпадане става с решение на УС, след изтичане на 30 дневен срок от момента, в който отпадащият член на клуба получи писмена покана от Председателя на УС да заплати дължимите имуществени вноски и той не стори това в предоставеният му срок.

  /3/. Решението за изключване се счита прието, ако за него са гласували повече от 2/3 от членовете на УС.

   /4/Решението на УС за изключване може да бъде обжалвано пред ОС от лицето, за което се отнася. Жалбата може да бъде подадена в четиринадесетдневен срок от датата на писменото уведомление за взетото решение, отправено до изключеното лице. Решението на ОС по жалбата е окончателно. 

19. Възстановяването на членство в клуба може да стане с решение на УС, взето с обикновено мнозинство, не по- рано от изтичане на една година от прекратяване на предишното членство.

20. Член на клуба може да членува свободно и в други юридически лица с нестопанска цел.

21. Всеки член на клуба има право:

-Да участва в управлението на сдружението.

-Да бъде информиран за дейността на сдружението, за изпълнение на взети решения и да иска сведения по въпроси засягащи интересите на клуба.

-Да се ползва от имуществото на клуба

-Да участва и да се ползва от дейността на клуба.

-Да иска отменяне на незаконни, противоуставни и неправилни решения и действия на органите на клуба.

-На иск за защита на неговите права.

22. Всеки член на клуба е длъжен:

-Да спазва Устава на клуба.

-Да изпълнява решенията на органите на клуба.

-Да внася членския си внос;

-Да пази интересите и имуществото на клуба.

23. За задължения на клуба всеки член отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

24. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване на член- юридическо лице. Изпълнението на членските задължения и управлението на членските права може да бъде предоставено другиму, ако е предвидено в устава. 

 VІ. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО И ДЛЪЖ НОСТНИ ЛИЦА

25. Органите на Клуба са:

-Общо събрание на членовете;

-Управителен съвет;

-Председател на Управителния съвет

26.Върховен орган на сдружението е общото събрание. Общото събрание се състои от всички членове на клуба.

27. Общото събрание:

1.изменя и допълва устава;

2.приема други вътрешни актове;

3.избира и освобождава членовете на УС.

4.взема решения за откриване и закриване на клонове;

5.взема решение за преобразуване или прекратяване на клуба;

6.приема основните насоки и програма за дейността на клуба;

7.приема бюджета на клуба;

8.приема отчета за дейността на управителния съвет;

9.отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на клуба;

10. избира председател на клуба.

11.взема и други решения предвидени в устава.

Правата по ал.1, т.1, 3, 5, 7, 8 и 9 са неотменима компетентност на Общото събрание и не могат да се възлагат на други органи на клуба.

28./1/. Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на клуба.

  /2/. Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. Споровете по този текст могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на клуба от всеки член на клуба или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

/3/. Решенията на органите на клуба, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на клуба или от негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

29./1/. Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

  (2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

    /3/ Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на клуба, или се отправя до всеки един от членовете, най- малко един месец преди насрочения ден. 

    /4/. ОС се провежда в сградата, където е адресът на управление на клуба.

30. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички редовни членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по- късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.   

31./1/ Всеки член на общото събрание има право на един глас.

     /2/ Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия-без ограничения, по съребрена линия-до четвърта степен, или по сватовство-до втора степен включително. 

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

     /3/. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на ОС въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

32 /1/. Решенията на ОС се вземат с мнозинство от присъстващите.

     /2/. Решенията по чл. 27, ал.1, т.1 и 5 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

     /3/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

      /4/ ОС е  длъжно да води книги за протоколите от заседанията си. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.  

33. /1/. Общото събрание избира измежду своите членове управителен съвет

      /2/. Управителния съвет се състои най-малко от три лица- членове на сдружението.

      /3/. Управителния съвет се избира за срок от пет години.

34. Управителния съвет избира от своя състав Председател.

35. Управителния съвет:

1.Приема и изключва членове на Клуба;

2.Взема решения за участие в други организации;

3.Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

4. Определя обема на представителната власт на Председателя;

5.Осигурява изпълнението на решението на ОС;

6.Разпорежда се с имуществото на клуба при спазване изискванията на устава;

7.Подготвя и внася в ОС проект за бюджет;

8. Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на клуба;

9.Определя реда и организира извършването на дейността на клуба и носи отговорност за това;

10.Утвърждава щатното разписание на клуба;

11.Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно този устав не спадат в правата на ОС;

 12.Изпълнява задълженията предвидени в този устав.

13. Избира ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на клуба. Определя обема на представителната власт на изпълнителния директор;

36./1/. Заседанията на УС се свикват и ръководят от председателя. Председателя е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателя не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от УС негов член.

    /2/. УС може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

    /3/.Присъстващо е и лицето с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

  /4/. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.14, ал.2 и чл.31, т.3 и 6 от ЗЮЛНЦ - с мнозинство от всички членове.

/5/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

/6/ Води книга за протоколите от заседанията на Управителния съвет. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

37./1/. Председателят на Управителният съвет представлява клуба навсякъде, където е необходимо, като обемът на представителната му власт не се ограничава с разпоредбите на този Устав.

    /2/. Всяко писмено изявление направено от Председателя на УС от името на клуба, трябва да съдържа наименованието на клуба, неговото седалище, адрес, данни за регистрацията, включително и БУЛСТАТ номер.

38. Освен правата по предходният текст, Председателя на управителният съвет има и следните правомощия;

-Осигурява изпълнението на решенията на Управителният съвет;

-Свиква и председателства всички сбирки на Управителния съвет;

-Назначава постоянни и специални комисии на клуба;

-Извършва оперативното управление и организиране на дейността на клуба;

-Сключва трудовите договори с работещите в клуба административен секретар, треньори и други специалисти и помощен персонал.

-Изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:  съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати; размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства; вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите финансовия резултат. 

-Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на клуба се представят на хартиен или електронен носител. Те са публични и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на централния регистър.

39. Редовните заседания на Управителния съвет са всеки месец на определеното за тях време и място.

40. В случаите, когато в течение на мандата длъжността на Председателя на Управителният съвет остане свободна. Управителния съвет на свое нарочно събрание избира от своя състав нов Председател.

41. Изпълнителен директор. Представлява клуба навсякъде, където е необходимо, като обемът на представителната му власт се определя от УС.

 

VІІ. ВНОСКИ И ТАКСИ.

42. Годишният членски внос на членовете на клуба се определя от управителния съвет.

43. Всеки новоприет член заплаща и еднократна такса определена от управителния съвет.

 VІІІ. РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО

44. ПЛАНИНСКИ КЛУБ „ЧОМОЛУНГМА”- Сливен може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени в този устав. Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на клуба съгласно ред определен от управителния съвет. Информацията за реда, по който се извършва подборът, след приемането й от управителния съвет е общодостъпна и се вписва в централния регистър.

45. ПЛАНИНСКИ КЛУБ „ЧОМОЛУНГМА”- Сливен не разходва  безвъзмездно имуществото на клуба в полза на: 1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението; 3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение; 4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения; 5. политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват членове на ръководни и контролни органи на юридическите лица с нестопанска цел.

 

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

46. Прекратяването на клуба се извършва:

С решение на Общото събрание;

С решение на окръжният съд по седалището на клуба, постановено при условията и по  реда на чл.13, ал.1 т.3 от ЗЮЛНЦ.

47. При прекратяване на клуба се извършва ликвидация. Ликвидацията се извършва от Председателя на Управителният съвет, който има качеството на функцията на ликвидатор.

48. Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора, се прилагат разпоредбите на ТЗ.

49. Цялото останало след удовлетворяване на кредиторите имущество, се предоставя на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на обществено полезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

50. След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на вписването на клуба по регистрацията - Сливенски окръжен съд.

Настоящият устав на ПЛАНИНСКИ КЛУБ „ЧОМОЛУНГМА”-Сливен е приет на общо събрание на клуба, проведено на 27.06.2014 год. и е подписан от председателя на клуба.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Скатов

2021  Qomolungma